22.9.2009

נעילת תיקיות עם סיסמא ללא תוכנה!

נכנסים ל:
Start>All Programs>Accessories>Notepad
מעתיקים את הקוד הזה:
ציטוט:
cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==TYPE PASSWORD HERE! goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End
ומדביקים אותו בNOTEPAD.
שומרים אותו(ALT+S) בשם שאתם רוצים ובסוף .bat
נגיד something.bat
עכשיו תפתחו את התיקייה שבה שמרתם את הקובץ BAT,ותפתחו את הקובץ.
עכשיו זה עושה לכם תיקיה חדשה בשם Locker.
מכניסים לשם את כל הדברים שרוצים,וכדי לנעול את התיקיה,נכנסים לקובץ,וזה שואל אותכם אם אתם בטוחים שאתם רוצים לנעול את התיקיה?אתם כותבים y ואנטר.
זהו נוצרה לכם תיקיה שנעולה.
אם אתם רוצים לפתוח את התיקיה אתם שוב נכנסים לקובץ BAT וזה שואל אותכם סיסמא,הסיסמא תיהיה y.

תגובה 1:

  1. מממ... מעניין איך אני מגלה מה הסיסמא של התקייה של מי שהחביא אותה.
    שלא לדבר על זה שאני פשוט יכול למחוק את הקובץ BAT ולדפוק אותו. אבל פתרון נחמד במקרה שאתה יודע שהאנשים לא מבינים במחשבים =)

    השבמחק